top of page

 

De stichting heeft als doel: het werven van fondsen ter bevordering van medisch-wetenschappelijk onderzoek naar en ten bate van volwassen vrouwen met het triple X of 47,XXX syndroom en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.


Naam van de stichting: Stichting Triple X research in adults

Door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
KVK-nummer: 6707199
Contactgegevens: triplexresearchinadults@gmail.com
De bestuurssamenstelling:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Maarten Otter, wonende te Bennekom, van Balverenweg 95A

Penningmeester: Dick van den Bosch, wonende te Alphen aan den Rijn, Chinastraat 10

Raad van toezicht:

Voorzitter: mevrouw Alie Hoek - van Kooten, arts

Secretaris: de heer Nico Wolswinkel, huisarts

Algemeen lid: de heer prof. dr. ir. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de WUR

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

13-10-2016: De rechtspersoon Stichting Triple X research in adults opgericht

Jaarverslag 2017:

Akte van oprichting:

Kascontrole:

bottom of page